Day: ಅಕ್ತೂಬರ 15, 2019

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆ (Call-2)- EOI

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ (ACIWRM) ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ (Consultants) ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರು-ರೈತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ