ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25/11/2019 ರಿಂದ 07/12/2019 ರ ವರೆಗೆ Vivekanand Institute for Leadership Development, (V-LEAD), ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಆಸಕ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರು ಈ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.