ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20/01/2020 ರಿಂದ 01/02/2020 ರ ವರೆಗೆ Vivekanand Institute for Leadership Development, (V-LEAD), ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಆಸಕ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರು ಈ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.