News

WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

November 12, part 1: Improved Decision-Making for Water Security Using Water Accounting November 18, part
ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟ್ರಾನ್ಚ್-೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ IWRM ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05/10/2020 ರಿಂದ 17/10/2020 ರ ವರೆಗೆ Vivekanand Institute for
WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

WWWeek 2020 – Achieving Water Security and Resilience in Asia Pacific: AWDO 2020

As part of the ongoing WWWeek 2020, a session on `Achieving Water Security and Resilience
ACIWRM at Stockholm World Water Week At Home, 2020

ACIWRM at Stockholm World Water Week At Home, 2020

ACIWRM will participate in the Stockholm World Water Week At Home, being organized from 24
ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ACIWRM/CE/MP/2020-21/ 01 ದಿ:28-07-2020

ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: ACIWRM/CE/MP/2020-21/ 01 ದಿ:28-07-2020

ನಿಬಂಧಕರು/ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ (ಎ.ಸಿ.ಐ.ಡಬ್ಲೂ.ಆರ್.ಎಮ್),ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸಿ.ಐ.ಡಬ್ಲೂ.ಆರ್.ಎಮ್ ಕಛೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ
Mid-term report of the study ‘Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka’

Mid-term report of the study ‘Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka’

The mid-term report of the study `Remote Sensing Based Water Productivity Assessment in Karnataka' is

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ಹಂತ-2ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಿಷನ್ (ಆನ್ ಲೈನ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ಹಂತ-2ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು COVID-19ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ