ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ

KWRIS

Overview

ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ ಯು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ದತ್ತಾಂಶ, ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು, ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಮಾಣ-ಗುಣಮಟ್ಟ- ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಅವಲಂಬಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಭೌ.ಮಾ.ವ್ಯ)ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನದಿ ಕೊಳ್ಳ ಮಾದರಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ.ಜ.ಸಂ.ನಿ.ಉ.ಕೇಂ ದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

KWRIS and its utility for different stakeholders

ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ. ಹೈಡ್ರೋ-ಮೆಟ್, ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಗುಣಮಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಷಯಗಳು, ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜಾಲಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಎಡಿಬಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತದಾರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ ಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಧಾರಿತ ವರದಿ; ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೊಳ್ಳಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು; ಜಲ ಯೋಜನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು; ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ; ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಸುಲಭ ತಲುಪುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕ-ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದು ಡೇಟಾ
 • ನೈಜ ಸಮಯ ಡೇಟಾ
 • ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೇದಿಕೆ
 • ಕ.ಜ.ಸಂ.ಮಾ.ವ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್) ಸಾಧನವಾಗಿ
 • ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೆಬಿಲಿಟಿ
 • ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದ ಡೇಟಾವು ಇತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ
 • ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ
 • ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಐಎಸ್ನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
 • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಐಎಸ್ ಕೊಡುಗೆ

Overview of the Benefits

 • Easy reach and single-entry point Data:Easy reach of users / user departments through a single-entry point from which users can now search and download a variety of water resources data.
 • Near real time Data:It is important to note that, for the purpose of sustainable development of water resources, “real time” does not always mean occurring immediately, but rather refers to information that is produced and made available in a relatively short and relevant period of time and within a timeframe that allows action to be taken in response, creating a feedback loop.
 • Data Integration platform: KWRIS is “one-stop shop” approach, provides access to a large amount of data related to water, agriculture, remote sensing data urban water supply, rural water supply, Minor irrigation, water quality etc., KWRIS encompasses the hydrological, meteorological, Soil moisture, Water quality, socio-economic, spatial data layer, satellite images as well as basic hydrological model output and water balance in the state.
 • K-WRIS as Decision Support System (DSS) tool: KWRIS DSS is an interactive software-based water resources information system intended to help government agencies, stake holders & public make an informed decision with tools viz, yield estimation, crop water requirement, weather forecast models, futuristic urban water demand, water management at reservoir, crop water productivity & water use efficiency etc.
 • Water Resources Information Interoperability: Water Resources Information interoperability will be the key across different departments to communicate, exchange data, and use the information that has been exchanged for intra and inter departmental use in planning, implementing, monitoring and evaluating different schemes and programmes in an effective and efficient way with utmost economic
 • Data provided by one department becomes the input for working by other department: Data provided by one department becomes the input for working by other department, example: agriculture department data with respect to crops that can be grown in a given agro-ecological zone will serve as an input for Water Resources Department and Minor Irrigation Department for planning the water releases at appropriate times.
 • Data use by the source department:Meteorological data is being collected by various agencies of the government and the various data sets can be utilized for planning viz., rainfall, stream flow and all meteorological data collected and shared by WRD, Revenue department and MI&GWD will be of ease of access use for planning additional projects and/ or sharing water to water stress areas at times of need and necessity.
 • Endurance of K-WRIS for Planning and Policy update: All productive and livelihood systems are dependent on reliable Water Resources Information System (WRIS) and hence the need for a robust K-WRIS for enabling SMART Planning and Policy update for the overall development of the state.
 • Contribution of K-WRIS for supporting economic growth: Among the various resources, WATER is the key for all life and livelihood systems that derive economic good and a healthy society, and hence the need for a robust K-WRIS.